top of page

Algemene Voorwaarden

          Algemene Voorwaarden Centrum voor Coaching en Runningtherapie

          1. Algemeen

a. Centrum voor Coaching en Runningtherapie is opgericht door Jeanny Wetzeler (hierna te noemen: de Opdrachtnemer) gevestigd te Utrecht en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64034410.

b. Centrum voor Coaching en Runningtherapie richt zich op het begeleiden van volwassenen en kinderen (hierna te noemen: Opdrachtgever, c.q. de cliënt), door middel van Runningtherapie i.c.m. coaching.

         2. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Centrum voor Coaching en Runingtherapie en alle daarmee verband-houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

b. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig, indien en voor zover zij schriftelijk tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer zijn overeengekomen.

c. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de Opdrachtgever.

         3. Toepasselijke Reglementen

Opdrachtnemer voert de diensten uit in overeenstemming met de Ethische Gedragscode en Stichting Runningtherapie Nederland dan wel de daarvoor in de plaats tredende beroepsregels en acht zich gebonden aan het klachtenreglement.

         4. Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de Opdrachtgever van het daartoe bestemde intakeformulier, door de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever getekende schriftelijke bevestiging of door schriftelijke bevestiging door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever van diens per e-mail verzonden aanmelding of opdracht.

         5. Uitvoering van de overeenkomst

Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting, waarbij Opdrachtnemer gehouden is zijn inspanningsverplichting na te komen naar de normen van zorgvuldigheid en vakmanschap volgens de maatstaven en richtlijnen van Stichting Runningtherapie Nederland zoals die gelden ten tijde van de Overeenkomst.

         6. Geheimhouding

1. Opdrachtnemer is behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt opgelegd aan eventuele derden die door hem bij een opdracht worden ingeschakeld.

2. Gesprekken, sessies, runningsessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen opdrachtnemer en de cliënt plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. De opdrachtnemer zal dan ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever van de cliënt, enige mededeling doen over de inhoud en het verloop van deze contacten tenzij de cliënt hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

3. Opdrachtnemer is niet gerechtigd de gegevens die aan hem door opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werden verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, straf-, of civiele procedure waarbij deze gegevens van belang kunnen zijn.

4. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van werkzaamheden verworven kennis voor andere doeleinden te gebruiken.

          7. Annulering en tussentijdse beeïndiging

1. Gedurende veertien dagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand met betrekking tot een educatieve dienst heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden.

2.

a. Annuleren tot 2 maanden voor aanvang 10% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal 10% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal

b. Annuleren tussen 2 maanden en 1 maand voor aanvang 20% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal 20% van de overeengekomen prijs en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal

c. Annuleren tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang 50% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal 50% van de overeengekomen prijs en onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal

d. Annuleren minder dan 2 weken voor aanvang 100% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal 100% van de overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal

e. Tussentijdse beëindiging 100% van overeengekomen prijs onder aftrek van nog niet ontvangen studiemateriaal

         8. Tarieven en kosten

1. Partijen komen bij het tot stand komen van een overeenkomst een vast tarief overeen, hetzij per sessie, hetzij per traject. Het vaste tarief is exclusief BTW.

2. De tarieven van Opdrachtnemer bestaat, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, uit een vooraf vastgesteld bedrag per Overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of vastgesteld bedrag.

         9. Betalingsregeling

1. Betaling dient te geschieden binnen 10 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde ook.

2. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdrachtgever zullen de vorderingen van opdrachtnemer en de verplichtingen van de opdrachtgever jegens opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar zijn.

3. Na het verstrijken van 10 dagen na de factuurdatum is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van zijn verplichtingen. Alle redelijke kosten komen dan ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.

4. Indien opdrachtnemer aantoont incassokosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen deze ook voor vergoeding in aanmerking.

         10. Aansprakelijkheid

1. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot de factuurwaarde van de opdracht. Bij de opdracht met een looptijd langer dan 3 maanden is de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste 3 maanden verschuldigde honorarium.

2. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

3. Opdrachtnemer zal bij de inschakeling van niet in haar organisatie werkzame derden (waaronder deskundigen of dienstverleners) de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Opdrachtnemer is echter niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van deze derden.

         11. Persoonsgegevens

Door het aangaan van een Overeenkomst met Opdrachtnemer wordt aan Opdrachtnemer toestemming verleend voor automatische bewerking van de uit de Overeenkomst verkregen persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zal de Opdrachtnemer uitsluitend gebruiken voor zijn eigen activiteiten.


         12. Annuleringsvoorwaarden

1. Annulering door Oprachtgever voor runningtherapie dient telefonisch of schriftelijk (evt. per email) te geschieden.

2. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient de Opdrachtgever bij annulering door Opdrachtgever van runningtherapie en aanverwante werkzaamheden binnen 2 werkdagen voor de aanvang van de betreffende activiteiten, 100% van de kosten van de geannuleerde sessies c.q. van de overeenkomen hoofdsom te betalen en bij annulering hiervan langer dan binnen 2 werkdagen is de Opdrachtgever 50% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd.

3. Bij annulering door de Opdrachtgever of cliënt van Runningtherapie en andere begeleidingstrajecten binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit 100% van de kosten van de geannuleerde uren c.q. van de overeengekomen hoofdsom verschuldigd, en tussen 24 en 48 uur voor aanvang van de activiteiten 50% van deze kosten verschuldigd.

4. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik meer maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.


         13. Beëindiging van de Overeenkomst

1. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen door middel van een aangetekende schriftelijke kennisgeving hiervan aan Opdrachtgever, indien Opdrachtgever in gebreke blijft met voldoening van de door Opdrachtnemer verzonden factuur, binnen 14 dagen na schriftelijke aanmaning.

2. Opdrachtnemer is gerechtigd de Overeenkomst, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen.

bottom of page